گشت و گذار
شروع کنید
تجاری
آپلود بیشتر , آمار بیشتر , امکانات بیشتر
امکانات
استاندارد
حرفه ای
جمع فضا
25 MB
512 MB
کل فضای مجاز برای آپلود
حجم فایل
3 MB
15 MB
حجم فایل قابل بار گذاری
آمار پایه
بله
بله
تعداد نمایش پخش نظرات و ...
آمار گسترده تر
نه
بله
مطلع شدن از تعداد پخش در سراسر جهان آمار کلی از شنودگان
نشان حرفه ای
نه
بله
نشان حرفه ای که در حساب کاربری شما ظاهر خواهد شد.